Habarlar

TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlar ýygymy boýunça standartlaşdyrmak» Türkmenistanyň Milli tehniki komiteti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynyň 12-sine Moskwada geçirilen MTK 517 «Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary» standartlaşdyrmak boýunça tehniki komitetiniň nobatdaky mejlisine doly ygtyýarly agza hökmünde ilkinji gezek gatnaşdy.
Türkmenistan GDA-nyň territoriýasynda awtomatlaşdyrylan anyklaýyş tilsimatlary standartlaşdyrmak boýunça işine işjeň gatnaşýar

Maý aýynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy özüniň «GS1 AISBL» ýeke-täk standartlarynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy boýunça Halkara düzüminde agzalygynyň iki ýyllygyny belläp geçdi.
«GS1 Türkmenistanyň» döredilenine iki ýyl doldy

Maý aýynyň 15-18-i aralygynda London şäherinde GS1 AISBL Halkara Assosiasiýasynyň Baş Assambleýasy geçirildi. Foruma GS1 Global Ofisiniň ähli esasy bölümçeleriniň, GS1 Milli guramalarynyň hem-de çagyrylan guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
«GS1 Türkmenistan» - GS1-2017 Baş Assambleýasynyň wekili

Iýun aýynyň 14-17-si aralygynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy A.Mälikgulyýewa zenanlaryň liderlik häsiýetleriniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, GS1 Halkara guramasy tarapynda ilkinji gezek guralan foruma gatnaşdy.
Gender meselesi – Horwatiýada geçirilen GS1 forumyň temasy.

Bikanun getirilýän harytlaryň öňüni almak boýunça özara hyzmatdaşlygyň maksatlary kesgitlenildi.
Seminar

Iýul aýynyň 17-sine «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynda Türkmenistanyň standartlaşdyrmak boýunça tehniki komitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibinde, bu düzümleriň şu ýylyň ikinji çärýeginde 2017-nji ýyl üçin iş Meýilnamasy esasynda standartlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri babatyndaky meselä garaldy.
TK TM 08-iň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlendi, gelejekki maksatlary kesgitlendi

«Aşgabat – 2017» taslamasynyň amala aşyrylmagyna, döwlet düzümleriniň edaralary bilen bir hatarda, iýmit bilen üpjün etmek we guramak ýaly jogapkär işleriň amala aşyrylmagy,
«GS1 Türkmenistan» Aziada–2017 taýýarlygyna öz goşandyny goşýar

Oktýabr aýynyň soňky on günlüginde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň Biznes merkezinde bikanun getirilýän harytlara we olary biziň ýurdumyzyň çäklerine getirilmegine garşy göreşmegine bagyşlanan ýygnak geçirildi.
Bikanun getirilýän harytlara garşy göreşmek maksady bilen

Oktýabr aýynyň 30-yndan, noýabr aýynyň 2-si aralygynda Pragada «Corinthia» oteliniň kongress zalynda GS1 Ýewropanyň nobatdaky Sebitleýin forumy geçirildi. Çehiýa Respublikasynyň paýtagtynda geçirilen çäre 200-den gowrak gatnaşyjylary özünde jemledi.
Pragada GS1 Ýewropa Sebitleýin forumy geçirildi

Noýabr aýynyň 14-ne, Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň 7-nji Konferensiýasynyň (RECCA VII) çäginde, Türkmenistanyň we ençeme sebitleýin döwletleriň telekeçi-zenanlarynyň duşuşygy geçirildi. Telekeçi-zenanlaryň forumyna gatnaşmak üçin Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň aýaly – Rula Gani,
Telekeçi-zenanlar sebitleýin forumyň çäginde duşuşdylar

Noýabr aýynyň 21-24-i aralygynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň (GS1 Türkmenistan) başlygy Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň wekiliýetiniň düzüminde Russiýa Federasiýanyň paýtagtynda boldy.
Türkmen oba-hojalyk önümlerini öndürijileriň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen

Russiýa Federasiýasynyň paýtagtyna iş saparynyň çäklerinde TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlary ýygymy boýunça standartlaşdyrmak» milli tehniki komitetiniň başlygy A.Mälikgulyýewa MTK 517 döwletara tehniki komitetiniň jogapkär kätibi Sergeý Andreýuk bilen duşuşdy.
TK TM 08-iň iş maksatlary ara alnyp maslahatlaşyldy


Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy, “GS1 Türkmenistan” halkara ISO 9001:2015 laýyklyk sertifikatyny (hil taýdan dolandyryş standartyny) aldy. Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy ýurdumuzyň çäginde, jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda ilkinji halkara standartynyň talaplaryna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldy we bu bolsa Milli guramanyň abraýly we ähtibarly hyzmatdaşdygynyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy halkara standartyna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldy

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy özüniň dört ýylyň dowamynda alyp baran işiniň netijelerini jemledi. Mart aýynyň 27-sine Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynyň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň 4 ýylyň dowamyndaky işiniň netijelerine bagyşlanan umumy saýlaw-hasabat ýygnagy geçirildi. Onuň işine Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň we onuň ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndaky şahamçalarynyň, Ykdysadyýet ministrliginiň, Adalat ministrliginiň, döwlet kärhanalarynyň we hususy önümçilik kompaniýalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
«GS1 Türkmenistanyň» nobatdaky umumy saýlaw-hasabat ýygnagynyň netijeleri jemlendi!

Aprel aýynyň 24-üne Daşkent şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet iş saparyna bagyşlanan türkmen-özbek işewürlik forumy geçirildi. «International Hotel Tashkent» myhmanhanasynyň mejlisler otagynda pudaklaýyn edaralaryň we müdirlikleriň, Söwda-senagat edaralarynyň, ylmy we okuw edaralarynyň, iki ýurduň iri hususy telekeçilik kärhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri duşuşdylar. Işewürlik foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi şeýle-de, Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy öz ygtyýarly wekillerini iberdiler.
Türkmen-özbek işewürlik hyzmatdaşlygyna täze badalga berlen

Maý aýynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy «GS1 AISBL» bitewi standartlarynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy boýunça Halkara düzüminde agzalygynyň üç ýyllygyny belläp geçdi.
«G1 Türkmenistan» işiniň üç ýyllygyny belläp geçdi

Maý aýynyň 14-17 aralygynda Hytaýyň Hançjou şäherinde GS1 Halkara assosiasiýasynyň (birleşiginiň) nobatdaky Baş Assambleýasy geçirildi. Her ýylda geçirilýän bu forum GS1 Global ofisiň ähli esasy şahamçalarynyň wekillerini, Milli guramalaryň – GS1 Birleşigiň agzalaryny, GS1 ulgamyň ulanyjylary bolan öňdebaryjy halkara kompaniýalaryň we işewür toparlaryň ýolbaşçylaryny birleşdirdi.
«GS1 Türkmenistanyň» başlygy GS1 – 2018 Baş Assambleýasynyň işine gatnaşdy

Awgust aýynyň 30-yna türkmen paýtagtynda işe ukyplylygy çäklendirilen adamlar üçin niýetlenen boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçirildi. Durmuş taýdan ähmiýetli bolan bu çäräniň guramaçysy bolup, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky wekilhanasy çykyş etdi.
Hususy telekeçiligiň wekilleri boş iş orunlarynyň ýöriteleşdirilen ýarmarkasyna gatnaşdylar

Sentýabr aýynyň 4-6 aralygynda «Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň» başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekiliýetiniň düzüminde Wena şäherinde iş sapary bilen bolup, «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly Maýa goýum – hyzmatdaşlyk forumynyň işine gatnaşdy.
«Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň» başlygy türkmen-awstriýa biznes-forumynyň işine gatnaşdy

Biziň ýurdumyzyň wekiliýetiniň düzüminde Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň dolandyryjy agzasy Aýkamar Mälikgulyýewa «Türkmenistanda obalaryň we oba-hojalygyň geljekki durnukly ösüşine ýardam etmek – III döwür (SARD III)» EuropeAid taslamasynyň tanyşdyryjy seminaryna gatnaşdy.
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy EuropeAid taslamanyň seminaryna gatnaşdy

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 11-ine Moskwa şäherinde MTK 517 «Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary» standartlaşdyryş boýunça Döwletara tehniki komitetiniň ýubileý (onunjy) mejlisi geçirildi. Şu çäre MTK 517 guramanyň kätiplik işini alyp barmaklygy üstüne ýüklenilen «ЮНИСКАН/ ГС1 РУС» Awtomatiki anyklaýyş Assosiasiýanyň binasynda geçirildi.
MTK 517 standartlaşdyryş boýunça Döwletara tehniki komitetiniň onunjy mejlisi geçirildi

Oktýabr aýynyň 22-25-i aralygynda Lýublýana şäherinde nobatdaky GS1 in Europe Sebitleýin forumy geçirildi. Sloweniýa respublikasynyň paýtagtynda geçirilen bu çäre 300-den gowrak wekilleri bir ýere jemledi. Bu çärä Milli guramalaryň ýolbaşçylary bilen bir hatarda, GS1 Türkmenistan başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa hem gatnaşdy.
GS1 Türkmenistan – GS1 in Europe Sebitleýin forumynyň gatnaşyjysy

Noýabr aýynyň 7-11-i aralygynda Italiýanyň Boloniýa şäherinde oba-hojalygy we bagçylyk üçin niýetlenen enjamlaryň halkara sergisi (EIMA International - 2018) geçirildi. Foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň dolandyryjy agzasy Aýkamar Mälikgulyýewa we TSTB-niň AST (agrosenagat toplumy) we oba-hojalyk bölüminiň başlygy Şamyrat Herremow çagyryldylar.
EIMA International – 2018: Işewürlik hyzmatdaşlygyň Ýewropa ugrundaky ösüşi üçin mümkinçilikleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanan her ýylky ýöriteleşdirilen sergisi 2019-njy ýylyň mart aýynyň 17-18-i aralygynda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler.
Aşgabatda telekeçileriň üstünliklerini ýaýbaňlandyrýan sergisi geçiriler

Mart aýynyň 27-sine Türkmtnistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler.
TÇŞBMG-nyň agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler

Fewral aýynyň 18-22-si aralygynda Belgiýanyň paýtagtynda rekord sanly gatnaşyjylaryň - 99 döwletden 900-dan gowrak wekilleriň gatnaşmaklarynda GS1 Halkara birleşmesiniň nobatdaky Global forumy geçirildi. 2019 Global Foruma GS1 bileleşiginiň täze 295 wekiliýetiň gatnaşmagy bu halkara guramasynyň abraýynyň artýandygyny görkezýär.
Brýuselde GS1 2019 Global forumy geçirildi

27-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň bäş ýylda amala aşyran işleriniň jemine bagyşlanan umumy ýygnak geçirildi. Onuň işine TÇŞBMG-nyň agzalary - ministrlikleriň we wedomstwalaryň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, döwlet we hususy kärhanalaryň ýolbaşçylary we wekilleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy döredilmeginiň bäş ýyllygyny belläp geçdi

13-14-nji aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan guralan iki günlük “Söwda we hyzmatlar – 2019” sergi-ýarmarkasy we halkara maslahaty geçirildi.
“GS1 Türkmenistanyň” başlygy halkara pudaklaýyn foruma gatnaşdy

2019-njy ýylyň maý aýynyň 20-23-i aralygynda GS1 Halkara guramasy Stambul şäherinde (Türkiýe) Baş Assambleýasyny geçirdi.
“GS1 Türkmenistanyň” başlygy GS1 – 2019 Baş Assambleýasynyň işine gatnaşdy

Iýul aýynyň soňky ongünlüginde Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Imdat Elektronika” HJ-niň we onuň türkiýeli hyzmatdaşy – “Telekom Telekommunikasion” kompaniýasynyň guramaklarynda TSTB-niň gatnaşmagynda Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýet Konsepsiýasyny ornaşdyrmak boýunça sanly ykdysadyýet we kiberhowpsuzlyk meseleleri boýunça bäş günlük okuw seminary geçirildi.
“GS1 Türkmenistanyň” hünärmenleri IT-tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň halkara tejribeleri bilen tanyşýar

Awgust aýynyň 11-12-de “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy (HYF) geçiriler. Onuň çäklerinde Hakara mejlis, Halkara Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi we “Türkmen sährasy – 2019” atly halkara awtosergisi, işewür toparlaryň duşuşygy guralar.
“GS1 Türkmenistanyň” başlygy Hazarýaka döwletleriň işewür toparlarynyň duşuşygyna gatnaşar

Sentýabr aýynyň 30-dan oktýabr aýynyň 3-i aralygynda obahojalyk pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we tejribe alyşmak maksatlary bilen Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň we Ahal welaýatynyň administrasiýasynyň başlygynyň ýolbaşçylygynda Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen korollygyna tanyşdyrylyş wekiliýeti iberildi.
“GS1 Türkmenistanyň” başlygy döwlet wekiliýetiniň düzüminde Beýik Britaniýada boldy

Oktýabr aýynyň 14-17-i aralygynda Milanda (Italiýa) GS1-iň Ýewropa bölüminiň sebitleýin forumy geçiriler. Guramanyň agzalary nobatdaky we geljekki taslamalary ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem Ýewropa sebitine degişli täzelikleri we tejribeleri alyşmak üçin ýygnanarlar.
GS1 Ýewropa forumy Milanda geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna bolan saparyna gabat getirilip, 6-njy noýabrda Milanda «Rosa Grand» myhmanhanasynda türkmen-italýan işewürlik-forumy geçirildi.
«GS1 Türkmenistan»-nyň başlygy türkmen-italýan işewürlik-forumyna gatnaşdy

Dekabr aýynyň 11-12-de Gdansk şäherindäki (Polşa) “Puro Hotel” myhmanhanasynyň mejlisler otagynda GS1 milli guramalarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçiriler.
Polýaklaryň Gdansk şäherinde GS1-iň ýolbaşçylary duşuşarlar.

26-njy noýabrda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde GDA-nyň, daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlaryň işleri we halkara ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Federal agentligiň («ROSSOTRUDNIÇESTWO») wekilleri bilen onuň ýolbaşçysy Eleonora Mitrofanowanyň baştutanlygynda duşuşyk geçirildi.
Aşgabatda "Rossotrudniçestwonyň" baştutany bilim taslamalary bilen tanyşdyrdy.

26-njy noýabrda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde kiberhowpsuzlyk çygryndaky bilimleri artdyrmak maksady bilen hünär okuwy geçirildi.
GS1-iň hünärmenleri kiberhowpsuzlyk boýunça hünär okuwyna gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň "GS1 Türkmenistan"-nyň agzalarynyň Saýlaw-hasabat umumy ýygnagyny 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne geçirmegi meýilleşdirilýär.
Saýlaw-hasabat umumy ýygnak 2022

Fewral aýynyň 17-ne Brýuselde (Belgiýa) dünýäniň onlarça ýurtlaryndan wekilleri özünde jemlän GS1 Halkara guramasynyň Global forumy öz işine başlady. Milli guramalaryň ýolbaşçylary bilen bir hatarda oňa GS1 Türkmenistanyň başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa gatnaşýar. Türkmenistan GS1 - 2020 Global Forumyna gatnaşýar.
Türkmenistan "GS1 - 2020 Global Forumyna" gatnaşýar.

2020-nji ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň döredilenine alty ýyl boldy.
TÇŞBMG: innowasion ösüş ýolunda 6 ýyl

Aprel aýynyň 29-30-y aralygynda ilkinji gezek sanly wideoaragatnaşyk arkaly GS1 in Europe Sebitleýin bileleşiginiň direktorlar Soweti geçirildi, oňa milli guramalaryň ýolbaşçylary bilen bir hatarda GS1 Türkmenistanyň başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa gatnaşdy.
GS1 in Europe Sebitleýin bileleşiginiň ýolbaşçylary online tertibinde duşuşdylar

20-nji maýda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Işewürlik merkeziniň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň (TÇŞBMG) ýeke-täk «GS1» standartlaryny döretmek we girizmek boýunça Halkara düzümde agzalygynyň bäş ýyllygyna gabatlanyp, ýyllyk umumy ýygnagy geçirildi.
«GS1 Türkmenistan» - halkara standartlaşdyrma ulgamynda bäş ýyl

Iýun aýynyň 2-3-i aralygynda Halkara GS1 guramasynyň Baş Assambleýasynyň wideokonferensiýa arkaly mejlisi geçirildi, oňa Global ofisiň esasy bölümlerinden we Milli guramalardan - GS1 Bileleşiginiň agzalaryndan wekilleriň 147-si gatnaşdy.
GS1 Türkmenistan – online tertibinde geçirilen GS1 Baş Assambleýasynyň gatnaşyjysy

12-nji iýunda Aşgabatda Ylymlar güni mynasybetli ýurdumyzda däp bolan Halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Şu ýylky duşuşyk 20 döwletden alymlaryň gatnaşmaklarynda onlaýn görnüşinde geçirildi.
«GS1 Türkmenistan» guramasynyň başlygy halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşdy

"GS1 in Europe Regional Forum 2020" начал работу в онлайн-формате 20 октября состоялось открытие регионального форума Европейского отделения «GS1», который в текущем году проходит в режиме видеоконференции.
"GS1 in Europe Regional Forum 2020" начал работу в онлайн-формате

1 декабря в туркменской столице состоялось открытие Международной выставки, посвящённой 25-летию статуса постоянного нейтралитета страны и призванной продемонстрировать её достижения в различных сферах за годы нейтрального развития. В рамках тематической выставки в большом зале Торгово-промышленной палаты состоялась конференция «Постоянный нейтралитет Туркменистана - надёжная основа укрепления и развития внешнеэкономических отношений», организованная Министерством торговли и внешнеэкономических связей.
Председатель ГС1 Туркменистан приняла участие в международном форуме

15 декабря состоялось заседание правления «ГС1 Туркменистан», повестка дня которого включила вопросы, касающиеся подведения итогов деятельности организации в 2020 году и реализации задач, вытекающих из глобальных направлений GS1.
Состоялось итоговое заседание членов правления ГС1 Туркменистан

15-16 декабря в режиме онлайн состоялось заседание Европейского регионального совета директоров GS1,в работе которого приняли участие руководители 47 национальных организаций, в том числе председатель ГС1 Туркменистан Айкамар Мяликгулыева.
Состоялось заседание Совета директоров европейского отделения ГС1

1-4 марта 2021 года в формате видеоконференции состоялась работа очередного Глобального форума Международной ассоциации GS1. Наряду с руководителями национальных организаций в Форме приняла участие председатель ГС1 Туркменистан Айкамар Мяликгулыева.
GS1 Туркменистан принял участие в Global Forum 2021

7 апреля в конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоялось общее отчётное собрание, посвященное итогам деятельности Национальной организации Туркменистана по штрих-кодам, с мая 2015 года являющейся полноправным членом ГС1 - международной структуры по созданию и внедрению единых стандартов.
Подведены итоги деятельности Национальной организации по штрих- кодам, определены планы на перспективу.

21-22 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание Европейского регионального совета директоров GS1, в работе которого приняли участие руководители 48 национальных организаций, в том числе председатель ГС1 Туркменистан Айкамар Мяликгулыева.
Состоялось заседание Совета директоров европейского отделения ГС1

14 мая на платформе ZOOM состоялась встреча Торгово-промышленной палаты Туркменистана и Союза «Торгово-промышленная палата Липецкой области» (РФ), участие в которой приняла председатель ГС1 Туркменистан Айкамар Мяликгулыева.
Руководитель ГС1 Туркменистан приняла участие в видео-встрече с СТПП Липецкой области

19-20 мая в режиме видеоконференции состоялась очередная Генеральная Ассамблея Международной организацией GS1, в которой приняли участие свыше 103 представителей основных подразделений Глобального офиса и Национальных организаций - членов GS1 Сообщества.
Председатель GS1 Turkmenistan приняла участие в работе Генассамблеи GS1- 2021

Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам (НОТШК) представила свой стенд на выставке отечественного торгового комплекса, состоявшейся 30-31 мая в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты страны.
Достижения и перспективы работы НОТШК продемонстрированы в рамках отраслевой выставки

«Условия для совершенствования и развития бизнеса» - тема конференции, состоявшейся 9 июня и объединившей на платформе ZOOM руководителей и представителей торгово-промышленных и региональных палат, деловых структур и организаций стран-членов СНГ.
Председатель НОТШК приняла участие в видеоконференции торгово-промышленных палат стран СНГ

27 июня 2021 года в рамках визита в Ашхабад Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялся экономический форум, в работе которого приняли участие представители государственных и деловых кругов двух стран.
Председатель НОТШК приняла участие в туркмено-кыргызском экономическом форуме

21-22 сентября в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты прошла Выставка достижений Туркменистана в честь 30-летия независимости страны. В числе экспонентов масштабного смотра, объединившего представителей государственных и частных структур, свой информационный стенд представила Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам.
Деятельность ГС1 Туркменистан представлена в рамках юбилейной выставки достижений Туркменистана

14 октября в режиме телеконференции состоялось 12-е заседание Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 517 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных».
Председатель ГС1 Туркменистан приняла участие в очередном заседании МТК 517

15-16 декабря 2021 года в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Европейского регионального совета директоров, в работе которого, наряду с руководителями национальных организаций данной структуры, приняла участие председатель ГС1 Туркменистан Айкамар Мяликгулыева.
Состоялось заседание Совета директоров европейского отделения ГС1

В период 21-24 февраля 2022 года в режиме онлайн состоялся Глобальный форум Международной организации GS1, объединивший делегатов из десятков стран мира. Наряду с руководителями национальных организаций в нём приняла участие председатель ГС1 Туркменистан Айкамар Мяликгулыева.
Председатель ГС1 Туркменистан приняла участие в Global Forum 2022

Глобальная организация по стандартизации объявляет, что 30 июня пост президента и генерального директора GS1 оставляет Мигель А.Лопера. На этом посту с 1 июля 2022 года его сменит Рено де Барбюа, в настоящее время занимающий должность главного операционного директора GS1.
GS1 сообщает о изменениях в руководстве международной организации

Общее отчётно-выборное собрание, посвященное итогам деятельности Национальной организации Туркменистана по штрих-кодам (НОТШК) за предыдущие 4 года и определению планов на перспективу, состоялось 16 апреля в конференц-зале Торгово-промышленной палаты страны.
Подведены итоги, обозначены перспективы деятельности НОТШК

Генеральная Ассамблея Международной организации GS1 - 2022 состоялась 23-25 мая в Брюсселе (Бельгия) в гибридном формате, объединив представителей основных подразделений Глобального офиса и Национальных организаций - членов GS1 Сообщества.
Председатель GS1 Turkmenistan приняла участие в работе Генассамблеи GS1- 2022