Habarlar

TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlar ýygymy boýunça standartlaşdyrmak» Türkmenistanyň Milli tehniki komiteti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynyň 12-sine Moskwada geçirilen MTK 517
Türkmenistan GDA-nyň territoriýasynda awtomatlaşdyrylan anyklaýyş tilsimatlary standartlaşdyrmak boýunça işine işjeň gatnaşýar

Maý aýynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy özüniň «GS1 AISBL» ýeke-täk standartlarynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy boýunça Halkara düzüminde agzalygynyň iki ýyllygyny belläp geçdi.
«GS1 Türkmenistanyň» döredilenine iki ýyl doldy

Maý aýynyň 15-18-i aralygynda London şäherinde GS1 AISBL Halkara Assosiasiýasynyň Baş Assambleýasy geçirildi. Foruma GS1 Global Ofisiniň ähli esasy bölümçeleriniň, GS1 Milli guramalarynyň hem-de çagyrylan guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
«GS1 Türkmenistan» - GS1-2017 Baş Assambleýasynyň wekili

Iýun aýynyň 14-17-si aralygynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy A.Mälikgulyýewa zenanlaryň liderlik häsiýetleriniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, GS1 Halkara guramasy tarapynda ilkinji gezek guralan foruma gatnaşdy.
Gender meselesi – Horwatiýada geçirilen GS1 forumyň temasy.

Bikanun getirilýän harytlaryň öňüni almak boýunça özara hyzmatdaşlygyň maksatlary kesgitlenildi.
Seminar«Aşgabat – 2017» taslamasynyň amala aşyrylmagyna, döwlet düzümleriniň edaralary bilen bir hatarda, iýmit bilen üpjün etmek we guramak ýaly jogapkär işleriň amala aşyrylmagy,
«GS1 Türkmenistan» Aziada–2017 taýýarlygyna öz goşandyny goşýar

Oktýabr aýynyň soňky on günlüginde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň Biznes merkezinde bikanun getirilýän harytlara we olary biziň ýurdumyzyň çäklerine getirilmegine garşy göreşmegine bagyşlanan ýygnak geçirildi.
Bikanun getirilýän harytlara garşy göreşmek maksady bilen

Oktýabr aýynyň 30-yndan, noýabr aýynyň 2-si aralygynda Pragada «Corinthia» oteliniň kongress zalynda GS1 Ýewropanyň nobatdaky Sebitleýin forumy geçirildi. Çehiýa Respublikasynyň paýtagtynda geçirilen çäre 200-den gowrak gatnaşyjylary özünde jemledi.
Pragada GS1 Ýewropa Sebitleýin forumy geçirildi

Noýabr aýynyň 14-ne, Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň 7-nji Konferensiýasynyň (RECCA VII) çäginde, Türkmenistanyň we ençeme sebitleýin döwletleriň telekeçi-zenanlarynyň duşuşygy geçirildi. Telekeçi-zenanlaryň forumyna gatnaşmak üçin Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň aýaly – Rula Gani,
Telekeçi-zenanlar sebitleýin forumyň çäginde duşuşdylar

Noýabr aýynyň 21-24-i aralygynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň (GS1 Türkmenistan) başlygy Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň wekiliýetiniň düzüminde Russiýa Federasiýanyň paýtagtynda boldy.
Türkmen oba-hojalyk önümlerini öndürijileriň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen

Russiýa Federasiýasynyň paýtagtyna iş saparynyň çäklerinde TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlary ýygymy boýunça standartlaşdyrmak»
TK TM 08-iň iş maksatlary ara alnyp maslahatlaşyldy


Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy, “GS1 Türkmenistan” halkara ISO 9001:2015 laýyklyk sertifikatyny (hil taýdan dolandyryş standartyny) aldy. Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy ýurdumuzyň çäginde, jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda ilkinji halkara standartynyň talaplaryna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldy we bu bolsa Milli guramanyň abraýly we ähtibarly hyzmatdaşdygynyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy halkara standartyna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldyMaý aýynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy «GS1 AISBL» bitewi standartlarynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy boýunça Halkara düzüminde agzalygynyň üç ýyllygyny belläp geçdi.
«G1 Türkmenistan» işiniň üç ýyllygyny belläp geçdiSentýabr aýynyň 4-6 aralygynda «Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň» başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekiliýetiniň düzüminde Wena şäherinde iş sapary bilen bolup, «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly Maýa goýum – hyzmatdaşlyk forumynyň işine gatnaşdy.
«Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň» başlygy türkmen-awstriýa biznes-forumynyň işine gatnaşdy