TÇŞBMG-nyň agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler

2019-ýylyň mart aýynyň 27-sine Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler.

Ýygnagyň barşynda, TÇŞBMG-nyň we barlag-derňew toparynyň başlygynyň hasabat doklady diňlener mundan başga-da, degişli guramaçylyk meselelerine garalar.