Umumy ýygnak 2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 27-ne Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň “GS1 Türkmenistanyň” agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler.

Ýygnagyň barşynda TÇŞBMG-nyň başlygynyň we barlag-derňew toparynyň hasabat doklady diňlener, şeýle hem birnäçe guramaçylyk meselelerine garalar.