Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy halkara standartyna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldy

TÇŞBMG halkara sertifikatlaşdyrmasyna eýe boldy. Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy «GS1 Türkmenistan» ISO 9001:2015 (hiliň menejmenti ulgamynyň standartyna) laýyklykda sertifikata eýe boldy.

TÇŞBMG ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda halkara standartyna laýyklykda sertifikatlaşdyrylan ilkinji gurama bolmak bilen, özüniň ygtybarly we abraýly hyzmatdaş hökmünde ykrar edilýändigini subut edýär.

«GS1 Türkmenistanyň» işiniň içgin barlagynyň netijesinde, oňa halkara sertifikatyny gowşuran, halkara giňişliginde bu ulgamda ilkinjilleriň biri bolan SGS sertifikatlaşdyrmak boýunça Şweýsariýanyň edarasy, audit barlaglarynyň netijeleri köpçülikleýin ykrar edilýän abraýly edara hasap edilýän, Britaniýanyň UKAS akkreditasiýa gullugynyň degişli akkreditasiýasyna eýedir.

ISO 9001:2015 standartynyň talaplarynyň ornaşdyrylmagy, «GS1 Türkmenistanyň» işiniň aýdyň we netijeli bolmagyny üpjün edýär,  abraýyny artdyrýar hem-de halkara hyzmatdaşlyk ulgamynda mümkinçiliklerini giňeldýär.

Türkmen önümleriniň we hyzmatlarynyň eksport edilmeginiň ösdürilmegine ugrukdyrylan Milli syýasat, halkara standartlarynyň we olaryň degişli sertifikatlaşdyrmasynyň Türkmenistanyň kärhanalaryna giňişleýin ornaşdyrylmagyny şertlendirýär. ISO 9001:2015 «Hiliň menejmentiniň ulgamy – Talaplary» standarty halkara giňişliginde-giňden ulanylýan we iş ýüzünde hökmany hasap edilýän standartdyr. Ýurdumyzyň işewürlik giňişligine onuň giňden ornaşdyrylmagy türkmen öndürijileriniň halkara bäsleşige ukyplylygyny hem-de netijeliligini görnetin artdyrar.