Agzalar üçin mümkinçilikler

Peýdalylygy we netijeliligi ýokarlandyrmakda GS1 treningleriniň roly

GS1 40 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda kompaniýalara GS1 standartlaryny we çözgütlerini öwredýär. Biziň okuwlarymyz size öz telekeçilik işiňizde biziň standartlarymyzy iş ýüzünde peýdalanmaga kömek eder, şunda aşakdakylar üpjün edilýär:

  • harytlaryň iberilýän hatarlarynyň hereket edişini kämilleşdirmek we amallaryň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu siziň pul serişdeleriňizi tygşytlamaga mümkinçilik berer
  • siziň sarp edijileriňiziň talaplaryna laýyk gelýän önümleri öndürmek we telekeçilik işiňiziň mümkinçiligini giňeltmek
  • söwdany amala aşyrmak işini ýönekeýleşdirmek bilen, milli we global düzgünleşdiriş talaplaryny berjaý etmek

Ykdysadyýetiň siziň işleýän pudaklaryňyza ýa-da kompaniýaňyzyň möçberine ýa-da GS1 standartlary baradaky düşünjäňiziň emele gelen derejesine garamazdan biziň okuwlarymyz peýdaly bolar we peýda getirer.

Biziň treninglerimiziň ählisi interaktiw we amaly sapaklary öz içine alýar. Biziň okuw materiallarymyz iň gowy senagat tejribesiniň esasynda bilermenler tarapyndan işlenip taýýarlanandyr.

Biz şulary teklip edýäris:

  • Dersiň (predmetiň) esaslaryny uzak aralykdan okatmak üçin yzygider tertipde webinarlary
  • Biziň edaramyzda ýa-da siziň saýlap alan ýerleriňizde meýilnamalaýyn treningleri
  • Sizi gyzyklandyrýan temalar boýunça ýörite treningleri, olar siziň saýlap alan ýerleriňizde geçirilýär
  • Hakyky wagt düzgüninde uzak aralykdan okatmagy – siz üçin kabul ederlikli bolan islendik ýerde we islendik amatly wagtda geçirilýär

Häzirki wagtda biziň kurslarymyz kompaniýalara şu ugurlarda kömek berýär:

  • çyzykly belgileri haýal etmän almakda – birinji gezek we her gezek
  • önümi kämilleşdirmekde we haryt iberilýän hatarda maglumatlaryň hilini ýokarlandyrmakda
  • saglygy goraýyşda häzirki düzgünleşdiriji kadalara düşünmekde we olary berjaý etmekde

Sertifikatlaşdyrmagyň belli bir pudak tarapyndan ykrar edilen ulgamynyň çäklerinde geçirilýän treninglerimize we uzak aralykdan okuw kurslarymyza gatnaşan mahalyňyzda size üznüksiz professional ösüş (CPD) boýunça okuw sagatlary hasap edilip bilner. Özüniň GS1 standartlaryny bilýändigini subut etmek isleýänler üçin bolsa biz sertikatlaşdyrmagyň belli bir pudak tarapyndan ykrar edilen maksatnamalaryna laýyklykda bilimlere baha bermegi geçirip bileris.