GS1 Türkmenistan guramasyna girmek

GS1 Türkmenistan – GS1 halkara guramasy tarapyndan Türkmenistanda GS1 standartlary boýunça çyzykly belgileri bermäge ygtyýar berlen ýeke-täk wekildir.

Eger siz öz kärhanaňyzyň önümine çyzykly belgi goýmagy ýa-da beýleki GS1 standartlaryny ýa-da çözgütlerini peýdalanmagy karar eden bolsaňyz, onda siz GS1-iň agzasy bolan we Türkmenistanyň çäginde ýeke-täk wekili bolup durýan “GS1 Türkmenistan” guramasyna girmeli bolarsyňyz.

“GS1 Türkmenistan” guramasy diňe öz agzalarynyň agzalyk gatançlarynyň hasabyna işleýär. GS1 ulgamynda guramanyň agzalary üçin çyzykly belgileri bermek, kodlaşdyrylýan önümleriniň sanawynyň näderejede giňdigine garamazdan, MUGTUNA amala aşyrylýar. “GS1 Türkmenistan” guramasyna agzalygy tassyklaýan resminama agzalyk hakynda ŞAHADATNAMA, şeýle hem agzalyk kitapçasy bolup durýar.