Kärhananyň goşmaça Global prefiksi

Siziň ähli belgileriňiziň peýdalanylan wagtynda

Biziň guramamyza agza bolan mahalyňyzda biz size kärhananyň Global prefiksini berýäris. Bu belgi siziň kärhanaňyz üçin ýeke-täk belgi bolar. Siz ony öz önümleriňizi, ýerleşýän ýeriňizi, hyzmatlaryňyzy we beýlekileri anyklamak üçin ulanylýan belgileri döretmek üçin peýdalanarsyňyz.

Eger siz kärhananyň Prefiksiniň asyl görnüşiniň esasynda emele getirilen ähli belgileriňizi peýdalanan bolsaňyz, goşmaça prefiksleri almak üçin ýüz tutup bilersiňiz.

Biz 1,000, 10,000 ýa-da 100,000 belgiler aralygynda kärhananyň prefikslerini teklip edýäris. Eger size şunuň ýaly prefiksler köp gerek bolsa, aňrybaş aralykdaky bir belgini saýlap alyň, bu size ýyllyk ygtyýarnama ýygymlaryny tölemekde serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berer we sizi köp sanly belgiler bilen üpjün eder.

Kärhananyň goşmaça Global prefiksini almak üçin biziň bilen habarlaşyň.