Özüňiziň çyzykly belgileriňiziň birinji gezek we her gezek açyklanýandygyna (okalýandygyna) göz ýetiriň

Çyzykly belgilemedäki ýalňyşlar gymmata düşüp biler – biz size şeýle ýalňyşlardan gaça durmaga kömek edip bileris.

Çyzykly belgilemedäki ýalňyşlar kompaniýaňyzyň peýdalylygyna we onuň abraýyna ýaramaz täsir edýär – riteýler siziň önümleriňizden ýüz öwrüp bilerler, çyzykly belgileriň hassahanalarda okalyp bilinmezligi bolsa has düýpli netijelere getirip biler.

Biz size birinji gezek we her gezek açyklap (okap) bolýan ştirih kodlary döretmek işini ýeňilleşdirmäge kömek edip bileris. Siz çyzykly belginiň şekilini emele getirip bilersiňiz we ony gözden geçirip barlamak üçin bize ugradyp bilersiňiz.

Salgylanmalara gollanyň we islendik sorag ýüze çyksa biz bilen habarlaşyň.