Habarlar

TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlar ýygymy boýunça standartlaşdyrmak» Türkmenistanyň Milli tehniki komiteti 2016-njy ýylyň oktýabr aýynyň 12-sine Moskwada geçirilen MTK 517 «Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary» standartlaşdyrmak boýunça tehniki komitetiniň nobatdaky mejlisine doly ygtyýarly agza hökmünde ilkinji gezek gatnaşdy.
Türkmenistan GDA-nyň territoriýasynda awtomatlaşdyrylan anyklaýyş tilsimatlary standartlaşdyrmak boýunça işine işjeň gatnaşýar

Maý aýynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy özüniň «GS1 AISBL» ýeke-täk standartlarynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy boýunça Halkara düzüminde agzalygynyň iki ýyllygyny belläp geçdi.
«GS1 Türkmenistanyň» döredilenine iki ýyl doldy

Maý aýynyň 15-18-i aralygynda London şäherinde GS1 AISBL Halkara Assosiasiýasynyň Baş Assambleýasy geçirildi. Foruma GS1 Global Ofisiniň ähli esasy bölümçeleriniň, GS1 Milli guramalarynyň hem-de çagyrylan guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
«GS1 Türkmenistan» - GS1-2017 Baş Assambleýasynyň wekili

Iýun aýynyň 14-17-si aralygynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy A.Mälikgulyýewa zenanlaryň liderlik häsiýetleriniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, GS1 Halkara guramasy tarapynda ilkinji gezek guralan foruma gatnaşdy.
Gender meselesi – Horwatiýada geçirilen GS1 forumyň temasy.

Bikanun getirilýän harytlaryň öňüni almak boýunça özara hyzmatdaşlygyň maksatlary kesgitlenildi.
Seminar

Iýul aýynyň 17-sine «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynda Türkmenistanyň standartlaşdyrmak boýunça tehniki komitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibinde, bu düzümleriň şu ýylyň ikinji çärýeginde 2017-nji ýyl üçin iş Meýilnamasy esasynda standartlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri babatyndaky meselä garaldy.
TK TM 08-iň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlendi, gelejekki maksatlary kesgitlendi

«Aşgabat – 2017» taslamasynyň amala aşyrylmagyna, döwlet düzümleriniň edaralary bilen bir hatarda, iýmit bilen üpjün etmek we guramak ýaly jogapkär işleriň amala aşyrylmagy,
«GS1 Türkmenistan» Aziada–2017 taýýarlygyna öz goşandyny goşýar

Oktýabr aýynyň soňky on günlüginde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň Biznes merkezinde bikanun getirilýän harytlara we olary biziň ýurdumyzyň çäklerine getirilmegine garşy göreşmegine bagyşlanan ýygnak geçirildi.
Bikanun getirilýän harytlara garşy göreşmek maksady bilen

Oktýabr aýynyň 30-yndan, noýabr aýynyň 2-si aralygynda Pragada «Corinthia» oteliniň kongress zalynda GS1 Ýewropanyň nobatdaky Sebitleýin forumy geçirildi. Çehiýa Respublikasynyň paýtagtynda geçirilen çäre 200-den gowrak gatnaşyjylary özünde jemledi.
Pragada GS1 Ýewropa Sebitleýin forumy geçirildi

Noýabr aýynyň 14-ne, Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň 7-nji Konferensiýasynyň (RECCA VII) çäginde, Türkmenistanyň we ençeme sebitleýin döwletleriň telekeçi-zenanlarynyň duşuşygy geçirildi. Telekeçi-zenanlaryň forumyna gatnaşmak üçin Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň aýaly – Rula Gani,
Telekeçi-zenanlar sebitleýin forumyň çäginde duşuşdylar

Noýabr aýynyň 21-24-i aralygynda Türkmenistanyň çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň (GS1 Türkmenistan) başlygy Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň wekiliýetiniň düzüminde Russiýa Federasiýanyň paýtagtynda boldy.
Türkmen oba-hojalyk önümlerini öndürijileriň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen

Russiýa Federasiýasynyň paýtagtyna iş saparynyň çäklerinde TK TM 08 «Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlary ýygymy boýunça standartlaşdyrmak» milli tehniki komitetiniň başlygy A.Mälikgulyýewa MTK 517 döwletara tehniki komitetiniň jogapkär kätibi Sergeý Andreýuk bilen duşuşdy.
TK TM 08-iň iş maksatlary ara alnyp maslahatlaşyldy


Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy, “GS1 Türkmenistan” halkara ISO 9001:2015 laýyklyk sertifikatyny (hil taýdan dolandyryş standartyny) aldy. Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy ýurdumuzyň çäginde, jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda ilkinji halkara standartynyň talaplaryna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldy we bu bolsa Milli guramanyň abraýly we ähtibarly hyzmatdaşdygynyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy halkara standartyna laýyklykda sertifikasiýalaşdyryldy

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy özüniň dört ýylyň dowamynda alyp baran işiniň netijelerini jemledi. Mart aýynyň 27-sine Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynyň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň 4 ýylyň dowamyndaky işiniň netijelerine bagyşlanan umumy saýlaw-hasabat ýygnagy geçirildi. Onuň işine Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň we onuň ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndaky şahamçalarynyň, Ykdysadyýet ministrliginiň, Adalat ministrliginiň, döwlet kärhanalarynyň we hususy önümçilik kompaniýalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
«GS1 Türkmenistanyň» nobatdaky umumy saýlaw-hasabat ýygnagynyň netijeleri jemlendi!

Aprel aýynyň 24-üne Daşkent şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet iş saparyna bagyşlanan türkmen-özbek işewürlik forumy geçirildi. «International Hotel Tashkent» myhmanhanasynyň mejlisler otagynda pudaklaýyn edaralaryň we müdirlikleriň, Söwda-senagat edaralarynyň, ylmy we okuw edaralarynyň, iki ýurduň iri hususy telekeçilik kärhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri duşuşdylar. Işewürlik foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi şeýle-de, Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy öz ygtyýarly wekillerini iberdiler.
Türkmen-özbek işewürlik hyzmatdaşlygyna täze badalga berlen

Maý aýynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy «GS1 AISBL» bitewi standartlarynyň döredilmegi we ornaşdyrylmagy boýunça Halkara düzüminde agzalygynyň üç ýyllygyny belläp geçdi.
«G1 Türkmenistan» işiniň üç ýyllygyny belläp geçdi

Maý aýynyň 14-17 aralygynda Hytaýyň Hançjou şäherinde GS1 Halkara assosiasiýasynyň (birleşiginiň) nobatdaky Baş Assambleýasy geçirildi. Her ýylda geçirilýän bu forum GS1 Global ofisiň ähli esasy şahamçalarynyň wekillerini, Milli guramalaryň – GS1 Birleşigiň agzalaryny, GS1 ulgamyň ulanyjylary bolan öňdebaryjy halkara kompaniýalaryň we işewür toparlaryň ýolbaşçylaryny birleşdirdi.
«GS1 Türkmenistanyň» başlygy GS1 – 2018 Baş Assambleýasynyň işine gatnaşdy

Awgust aýynyň 30-yna türkmen paýtagtynda işe ukyplylygy çäklendirilen adamlar üçin niýetlenen boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçirildi. Durmuş taýdan ähmiýetli bolan bu çäräniň guramaçysy bolup, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky wekilhanasy çykyş etdi.
Hususy telekeçiligiň wekilleri boş iş orunlarynyň ýöriteleşdirilen ýarmarkasyna gatnaşdylar

Sentýabr aýynyň 4-6 aralygynda «Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň» başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekiliýetiniň düzüminde Wena şäherinde iş sapary bilen bolup, «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly Maýa goýum – hyzmatdaşlyk forumynyň işine gatnaşdy.
«Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň» başlygy türkmen-awstriýa biznes-forumynyň işine gatnaşdy

Biziň ýurdumyzyň wekiliýetiniň düzüminde Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň dolandyryjy agzasy Aýkamar Mälikgulyýewa «Türkmenistanda obalaryň we oba-hojalygyň geljekki durnukly ösüşine ýardam etmek – III döwür (SARD III)» EuropeAid taslamasynyň tanyşdyryjy seminaryna gatnaşdy.
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy EuropeAid taslamanyň seminaryna gatnaşdy

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň 11-ine Moskwa şäherinde MTK 517 «Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary» standartlaşdyryş boýunça Döwletara tehniki komitetiniň ýubileý (onunjy) mejlisi geçirildi. Şu çäre MTK 517 guramanyň kätiplik işini alyp barmaklygy üstüne ýüklenilen «ЮНИСКАН/ ГС1 РУС» Awtomatiki anyklaýyş Assosiasiýanyň binasynda geçirildi.
MTK 517 standartlaşdyryş boýunça Döwletara tehniki komitetiniň onunjy mejlisi geçirildi

Oktýabr aýynyň 22-25-i aralygynda Lýublýana şäherinde nobatdaky GS1 in Europe Sebitleýin forumy geçirildi. Sloweniýa respublikasynyň paýtagtynda geçirilen bu çäre 300-den gowrak wekilleri bir ýere jemledi. Bu çärä Milli guramalaryň ýolbaşçylary bilen bir hatarda, GS1 Türkmenistan başlygy Aýkamar Mälikgulyýewa hem gatnaşdy.
GS1 Türkmenistan – GS1 in Europe Sebitleýin forumynyň gatnaşyjysy

Noýabr aýynyň 7-11-i aralygynda Italiýanyň Boloniýa şäherinde oba-hojalygy we bagçylyk üçin niýetlenen enjamlaryň halkara sergisi (EIMA International - 2018) geçirildi. Foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň başlygy, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň dolandyryjy agzasy Aýkamar Mälikgulyýewa we TSTB-niň AST (agrosenagat toplumy) we oba-hojalyk bölüminiň başlygy Şamyrat Herremow çagyryldylar.
EIMA International – 2018: Işewürlik hyzmatdaşlygyň Ýewropa ugrundaky ösüşi üçin mümkinçilikleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanan her ýylky ýöriteleşdirilen sergisi 2019-njy ýylyň mart aýynyň 17-18-i aralygynda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler.
Aşgabatda telekeçileriň üstünliklerini ýaýbaňlandyrýan sergisi geçiriler

Mart aýynyň 27-sine Türkmtnistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler otagynda Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler.
TÇŞBMG-nyň agzalarynyň umumy ýygnagy geçiriler

В последней декаде июля в Ашхабаде состоялся пятидневный ознакомительный семинар по вопросам цифровой экономики и кибербезопасности, организованный при содействии члена Союза промышленников и предпринимателей ХО «Имдат электроника» и его турецкого партнёра – компании «Телеком Телекоммуникасион» в рамках участия СППТ в реализации Концепции цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы.
Специалисты ГС1 «Туркменистан» знакомятся с международным опытом внедрения IT- технологий.

11-12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдёт Первый Каспийский экономический форум (КЭФ), в рамках которого состоятся Международная конференция, Международная инновационная выставка и автомобильная выставка «Туркменсахра-2019», встреча деловых кругов.
Председатель ГС1 «Туркменистан» примет участие во встрече деловых кругов прикаспийских государств.