Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň Gadyrly agzalary!

 
 
 
Hasabat umumy ýygnagy Mart 2019
 
Çarşenbe 27 Mart

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň Gadyrly agzalary!

Sizi, Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasy agzalarynyň 2019-njy ýylyň 27-nji martynda sagat 15:00-de geçiriljek hasabat Umumy ýygnagyna gatnaşmaga çagyrýar!

Hasabat Umumy ýygnagy Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 174-nji edara jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýän mejlisler zalynda geçirilýär.

 

Hormatlamak bilen,
Aýkamar Mälikgulyýewa

 
 

Goşmaça maglumat üçin:
Şahsy agzalyk otaga gir

  image 2

Aýkamar Mälikgulyýewa
Başlyk
GS1 Turkmenistan